ADR-KOULUTUS VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSIIN

ALKUKOULUTUS


ADR-TIEDOSTAVAKOULUTUS 7 h.

Varasto-ja terminaalityöntekijöille.

ADR-PERUSKOULUTUS (P) 3pv.

Ei sisällä luokkia 1 ja 7

ADR-PERUSKOULUTUS (YP) 4pv.

Sisältää luokat 1-9

TÄYDENNYSKOULUTUS


ADR-TÄYDENNYSKOULUTUS (TP) 1pv.

Ei sisällä luokkia 1 ja 7

ADR-TÄYDENNYSKOULUTUS (YT) 2pv.

sisältää luokat 1-9

Meiltä myös ADR-Varusteet!

ERIKOISKURSSIT


SÄILIÖKOULUTUS (ES)

Sisältää amppipäivän

RÄJÄHDEKOULUTUS (E1)

Ei sisällä amppipäivää

RADIOAKTIIVISET (E7)

EI sisällä amppipäivää

VAARALLISTEN AINEIDEN AJOLUPAKOULUTUS

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin vaaditaan kuljettajalta ajolupa, mikäli hän kuljettaa vaarallisia aineita yli sallittujen enimmäismäärien (vapaarajan). Ajoluvan saamisen edellytyksenä on ADR-koulutus sekä hyväksytysti suoritettu loppukoe. ADR-koulutuksen pituus riippuu ajoluvasta. Ajoluvan voi uusia 1 vuotta ennen nykyisen ajoluvan umpeutumista, jolloin uusi lupa astuu voimaan vasta kun vanha lupa-aika umpeutuu. Ajolupa on voimassa 5 vuotta kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa, lupa on uudistettava ennen sen voimassaoloajan päättymistä. Luvan umpeutumisen jälkeen koko ADR-koulutus alkaa alusta. ADR-perus- ja täydennyskoulutukset ovat direktiivin 2003/59/EY mukaisia ja niistä saa ammattipätevyysmerkinnän, lukuun ottamatta luokan 1 ja 7 koulutuksia. ADR-koulutuksissa käytettävät ammattipätevyysohjelmat ovat Trafin hyväksymiä.

ADR-koulutus antaa henkilölle
– tiedot vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä riskeistä
– perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi
– tarvittavat tiedot toimenpiteistä onnettomuustilanteissa

ADR-koulutus ja säiliöauto

VAARALLISTEN AINEIDEN AJOLUPAKOULUTUS

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin vaaditaan kuljettajalta ajolupa, mikäli hän kuljettaa vaarallisia aineita yli sallittujen enimmäismäärien (vapaarajan). Ajoluvan saamisen edellytyksenä on ADR-koulutus sekä hyväksytysti suoritettu loppukoe. ADR-koulutuksen pituus riippuu ajoluvasta. Ajoluvan voi uusia 1 vuotta ennen nykyisen ajoluvan umpeutumista, jolloin uusi lupa astuu voimaan vasta kun vanha lupa-aika umpeutuu. Ajolupa on voimassa 5 vuotta kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa, lupa on uudistettava ennen sen voimassaoloajan päättymistä. Luvan umpeutumisen jälkeen koko ADR-koulutus alkaa alusta. ADR-perus- ja täydennyskoulutukset ovat direktiivin 2003/59/EY mukaisia ja niistä saa ammattipätevyysmerkinnän, lukuun ottamatta luokan 1 ja 7 koulutuksia. ADR-koulutuksissa käytettävät ammattipätevyysohjelmat ovat Trafin hyväksymiä.

ADR-koulutus antaa henkilölle
– tiedot vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä riskeistä
– perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi
– tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä

Yleistä vaarallisten aineiden kuljettamisesta

Vaaralliset aineet lukeutuvat kaikkien teollistuneiden valtioiden päivittäisiin tavarankuljetuksiin. Mitä teollistuneempi valtio on, sitä suurempia määriä vaarallisia aineita kuljetetaan. Suomessa vaarallisia aineita kuljetettiin vuonna 2015 n. 13,5 miljoonaa tonnia (Suomen Tilastokeskus). Suurimmat kuljetusluokat olivat palavat nesteet (n. 7,5 tn) sekä syövyttävät aineet (2,2 tn).
Laki koskee vaarallisten aineiden kuljettamista tiellä, rautatiellä, ilmateitse sekä vesiteitse. Kuljetuksella tarkoitetaan vaarallisen aineen kuljetusta, kuormaamista, purkamista sekä käsittelyä.

ADR-koulutus ja valvovat viranomaiset

Liikenne- ja viestintäministeriö on ylin viranomainen vaarallisten aineiden kuljetuksissa. Toimivaltaisia viranomaisia ovat liikenteen turvallisuusvirasto, satamaviranomaiset, TUKES, Säteilyturvakeskus ja eri alojen työsuojeluviranomaiset. Valvontaviranomaisia ovat tulli, poliisi sekä rajavartiolaitos. Puolustusvoimien kuljetuksia valvovat myös sotilasviranomaiset. Rajavartiolaitos seuraa rajavartiolaitoksen aluksilla ja ilma-aluksilla tapahtuvia kuljetuksia.

Koulutamme ADR-koulutuksia, myös tiedostavat koulutukset varasto- ja terminaalityöntekijöille ympäri Suomen.

Koulutuskalenteristamme löytyy avoimet koulutuspäivät, mikäli kaipaatte henkilöstölle yksilöllisiä ja laadukkaita ADR-koulutuspäiviä tai tiedostavaa koulutusta.

Kouluttajamme auttaa ja opastaa mielellään myös muissa turvallisuusasioissa esim. trukki-, työ- ja tieturvallisuus, riskien-arviointi, liikenneohjeet, trukkiturvallisuus ja TNA-palvelut. Ilmoittautuminen koulutuksiimme on sitova.

Mikäli koulutukseen saapuminen perutaan 3 päivän sisällä ennen koulutuksen alkamista tai henkilö jättää kokonaan saapumatta koulutukseen, perimme 50% koulutuksen hinnasta.
 

ADR-koulutus ja muun henkilöstön pätevyys

Jokaisella vaarallisen aineen kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä toimia suorittavalla henkilöllä esim. pakkaaminen, lähetys, lastaaminen, kuljetus ja purkaminen, on oltava ADR-koulutus tai muu ADR-pätevyys. Koulutuksen tulee sisältää työntekijöiden vastuuseen ja tehtäviin sopivaa koulutusta, joka muodostuu seuraavista osista:
Yleinen tiedostava koulutus
– jossa annetaan työntekijöille yleiset tiedot ADR-kuljetuksia koskevista säännöksistä.

Tehtäväkohtainen koulutus
– jossa annetaan yksityiskohtaista työntekijöiden tehtäviin ja vastuuseen suhteutettua koulutusta.

Mikäli osa kuljetuksista suoritetaan muuna kuin tiekuljetuksena, täytyy koulutuksen sisältää myös tätä kuljetusmuotoa koskevat tiedot säännöksistä sekä määräyksistä.

Turvallisuuskoulutus
– jossa työntekijöille annetaan koulutusta mahdollisesti aiheutuvista vaaroista aineiden kuljetus-, kuormaus- ja purkamistilanteissa sekä annetaan tiedot tarvittavista toimenpiteistä vaaratilanteessa.

Turvatoimia koskeva ADR-koulutus
– jossa syvennytään onnettomuusriskien tunnistamiseen, niiden ehkäisymenetelmiin sekä turvarikkomustilanteissa tehtäviin toimenpiteisiin.

Täydennyskoulutus
– jossa kerrotaan säännöksissä tapahtuneista muutoksista. ADR-sopimus tarkistetaan kahden vuoden välein.

ADR-AJOLUPAKOE

ADR-koulutus taulukko1

ADR-KOULUTUS

ADR-koulutus taulukko2