ADR-koulutus vaarallisten aineiden kuljetuksiin

vaarallisten aineiden ajolupakoulutus

ADR-koulutus eli vaarallisten aineiden ajolupakoulutus

ADR-koulutus antaa henkilölle tiedot vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvistä riskeistä, perustiedot onnettomuustilanteiden välttämiseksi ja tiedot onnettomuustilanteissa tarvittavista välttämättömistä toimenpiteistä.

ADR-lupa

Vaarallisten aineiden kuljetuksiin vaaditaan kuljettajalta ajolupa (ADR-lupa), mikäli hän kuljettaa vaarallisia aineita yli sallittujen enimmäismäärien (vapaarajan). Ajoluvan saamisen edellytyksenä on ADR-koulutus sekä hyväksytysti suoritettu loppukoe. ADR-koulutuksen pituus riippuu ajoluvasta.

Ajoluvan voi uusia 1 vuotta ennen nykyisen ajoluvan umpeutumista, jolloin uusi lupa astuu voimaan vasta kun vanha lupa-aika umpeutuu. Ajolupa on voimassa 5 vuotta kotimaisissa että kansainvälisissä kuljetuksissa, lupa on uudistettava ennen sen voimassaoloajan päättymistä. ADR-luvan umpeutumisen jälkeen koko ADR-koulutus alkaa alusta.

ADR-perus- ja täydennyskoulutukset ovat direktiivin 2003/59/EY mukaisia ja niistä saa ammattipätevyysmerkinnän, lukuun ottamatta luokan 1 ja 7 koulutuksia. ADR-koulutuksissa käytettävät ammattipätevyysohjelmat ovat Trafin hyväksymiä.

Yleistä vaarallisten aineiden kuljettamisesta

Vaaralliset aineet lukeutuvat kaikkien teollistuneiden valtioiden päivittäisiin tavarankuljetuksiin. Mitä teollistuneempi valtio on, sitä suurempia määriä vaarallisia aineita kuljetetaan. Suomessa vaarallisia aineita kuljetettiin vuonna 2015 n. 13,5 miljoonaa tonnia (Suomen Tilastokeskus). Suurimmat kuljetusluokat olivat palavat nesteet (n. 7,5 tn) sekä syövyttävät aineet (2,2 tn).

Yleinen koulutusvaatimus LAKI 541/2023

Laki koskee vaarallisten aineiden kuljettamista tiellä, rautatiellä, ilmateitse sekä vesiteitse. Kuljetuksella tarkoitetaan vaarallisen aineen kuljetusta, kuormaamista, purkamista sekä käsittelyä.
Logistiikkaturvallisuus

ADR-koulutus ja valvovat viranomaiset

Liikenne- ja viestintäministeriö on ylin viranomainen vaarallisten aineiden kuljetuksissa. Toimivaltaisia viranomaisia ovat liikenteen turvallisuusvirasto, satamaviranomaiset, TUKES, Säteilyturvakeskus ja eri alojen työsuojeluviranomaiset. Valvontaviranomaisia ovat tulli, poliisi sekä rajavartiolaitos. Puolustusvoimien kuljetuksia valvovat myös sotilasviranomaiset. Rajavartiolaitos seuraa rajavartiolaitoksen aluksilla ja ilma-aluksilla tapahtuvia kuljetuksia.

Varoituslipukkeet
ajolupakoetyypit

ADR-koulutus ja muun henkilöstön pätevyys

Jokaisella vaarallisen aineen kuljetukseen tai tilapäiseen säilytykseen liittyviä toimia suorittavalla henkilöllä esim. pakkaaminen, lähetys, lastaaminen, kuljetus ja purkaminen, on oltava ADR-koulutus tai muu ADR-pätevyys. Koulutus muodostuu seuraavista osista, ja sen tulee sisältää työntekijöiden vastuuseen ja tehtäviin sopivaa koulutusta:

Yleinen tiedostava koulutus

  •  jossa annetaan työntekijöille yleiset tiedot ADR-kuljetuksia koskevista säännöksistä.

Tehtäväkohtainen koulutus

  • jossa annetaan yksityiskohtaista työntekijöiden tehtäviin ja vastuuseen suhteutettua koulutusta.


Mikäli osa kuljetuksista suoritetaan muuna kuin tiekuljetuksena, täytyy koulutuksen sisältää myös tätä kuljetusmuotoa koskevat tiedot säännöksistä sekä määräyksistä.

Turvallisuuskoulutus

  • jossa työntekijöille annetaan koulutusta mahdollisesti aiheutuvista vaaroista aineiden kuljetus-, kuormaus- ja purkamistilanteissa sekä annetaan tiedot tarvittavista toimenpiteistä vaaratilanteessa.

Turvatoimia koskeva ADR-koulutus

  • jossa syvennytään onnettomuusriskien tunnistamiseen, niiden ehkäisymenetelmiin sekä turvarikkomustilanteissa tehtäviin toimenpiteisiin.

Täydennyskoulutus

  • jossa kerrotaan säännöksissä tapahtuneista muutoksista. ADR-sopimus tarkistetaan kahden vuoden välein.

Ota yhteyttä