Turvallisuuden, varastosuunnittelun ja logistiikan asiantuntijayritys

Koulutuksia, varastoinnin suunnittelua sekä työtä turvallisuuden parissa.

OUT- Tilan käyttö 2019

Koska kuljetussektorilla on herännyt epätietoisuutta siitä, että miten raskaan ajoneuvon ajonvalvontalaitetta (digipiirturi) käytetään erityisesti ajoneuvon purkaus-/lastaustyön yhteydessä, olemme toimivaltaisten viranomaisten (Liikenne- ja viestintäministeriö, Liikenteen turvallisuusvirasto, Sosiaali- ja terveysministeriö, Poliisihallitus) kesken muodostaneet käsityksen piirturin käytön linjaukseksi ja ohjeeksi. Erityisesti epätietoisuutta on syntynyt siitä, milloin piirturilaitteen OUT of SCOPE-moodia voidaan käyttää.

 

1. Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetuksen tieliikenteen sosiaalilainsäädännön yhdenmukaistamisesta ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 3821/85 ja (EY) N:o 2135/98 muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3820/85 kumoamisesta 4 artiklan a-kohdan mukaisesti ”tieliikenteellä” tarkoitetaan kaikkia yleisillä teillä kokonaan tai osittain tehtäviä matkoja, jotka tehdään henkilöiden tai tavaroiden kuljettamiseen käytettävillä kuormatuilla tai kuormaamattomilla ajoneuvoilla; Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että edellä tarkoitettua ajo-ja lepoaikasäädöstä sovelletaan aina, kun ajoa suoritetaan joko kokonaan tai osittain yleisillä teillä. Tästä johtaen, ajo on ajo-ja lepoaikasäädöksen sovellettavuuden piirissä silloinkin, kun ajo jatkuu yleisen tien jälkeen yleiselle tielle kuulumattomalle alueelle esimerkiksi tehdasalueelle tai sieltä pois kohti yleistä tietä.

 

2. Saman asetuksen 4 artiklan e-alakohdan mukaisesti ”muulla työllä” tarkoitetaan direktiivin 2002/15/EY 3 artiklan a alakohdassa määriteltyä kaikkea työajaksi määriteltyä toimintaa ajamista lukuun ottamatta, sekä myös kaikkea samalle tai toiselle työnantajalle tehtyä työtä joko kuljetusalalla tai sen ulkopuolella; Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että purku-/lastaus-/tms.työ ovat lähtökohtaisesti aina ”muuta työtä” ja piirturilaitetta on käytettävä edellä tarkoitetussa kohdassa vastaavalla moodilla ”MUU TYÖ”.

 

3. EU-komission Liikkuvuuden ja kuljetusten pääosaston (DGMOVE) antama selventämisohje ”Clarification Note” kohdan 5-mukaisesti kuljettajan on mahdollista käyttää piirturilaitteen OUT OF SCOPE-moodia piirturilaitteesta silloin, kun hän suorittaa ajotyötä, joka ei kuulu säädöksen soveltamisalaan. Ajotyötä, jota ei katsota säädöksen soveltamisalaan, on sellainen ajo, joka sekä alkaa, että päättyy yleiselle tielle kuulumattomalla alueella. Jotta yleiselle tielle kuulumatonta ajoa ei luettaisi säädöksen aikaisemman kohdan ”osittaiseksi yleiselle tielle” ajoksi, jolloin se kuuluu säädöksen soveltamisalaan ja jolloin piirturilaitetta on käytettävä normaalisti, olisi ajo tehtävä siksi, että sille on erillinen syy ja se erotetaan varsinaisesta ajotehtävästä ajoneuvon erillisellä pysäyttämisellä yleiselle tielle kuulumattomalla alueella. Tällainen erillinen syy ja siihen liittyvä erottaminen varsinaisesta ajotehtävästä olisi esimerkiksi tilanne, jossa ajoneuvoa joudutaan siirtämään siksi, että ilman tätä siirtoa purkaus-/lastaus-/tms-työ ei ole muuten mahdollinen. On huomioitava, että esimerkiksi ajoneuvon pysäyttäminen sataman portilla asiapapereiden/tunnistamisen vuoksi tai muusta vastaavasta syystä ei ole edellä tarkoitetun purkaus-/lastaus/-tms.työn vuoksi tehtävä välttämätön pysäytys ja siirto. Aina, milloin kuljettajalla on mahdollisuus suorittaa ajo yleisen tien osuuden jälkeen suoraan esimerkiksi purkauspaikalle, on ajo suoritettava piirturilaitteen ”AJO”-tilassa ja purkaustyö ”MUU TYÖ”-tilassa. Vastaavasti ajo alueelta pois tapahtuu tällaisissa tilanteissa laiturista lähtien ”AJO”-tilassa.

 

4. OUT OF SCOPE-moodia käytettäessä on huomioitava, että edellä tarkoitetun säädöksen 6 artiklan 5 kohdan mukaisesti kuljettajan on kirjattava ”muuksi työksi” 4 artiklan e alakohdassa tarkoitettu aika ja aika, jonka hän käyttää ajaessaan tämän asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle kuuluvia kaupallisia tarkoituksia varten käytettävää ajoneuvoa, sekä kirjattava asetuksen (ETY) N:o 3821/85 15 artiklan 3 kohdan c alakohdassa määritelty ”varallaoloaika” viimeisestä vuorokautisesta tai viikoittaisesta lepoajasta lähtien. Tämä on merkittävä käsin piirturilevyyn tai tulosteeseen taikka tallennettava käsin valvontalaitteeseen.

Logisteam Oy

Vasikkatie 7

11710 RIIHIMÄKI

Y-tunnus: 1901158-6

Hannu Honkasalo

hannu.honkasalo@logisteam.fi

044 0400 844

Tanja Honkasalo

tanja.honkasalo@logisteam.fi

050 3262 405

Luotettava kumppani logo

Logisteam - turvallisuuden ja logistiikan moniosaaja
Copyright © 2023 Logisteam Oy